MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Použitie anténnych / káblových systémov pre CCTV monitorovanie
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Spôsoby, ako prispôsobiť existujúcu komunálnu anténnu inštaláciu alebo káblovú sieť video monitorovaciemu systému.
Pokyny:
 • Možnosť monitorovania okolitého prostredia budovy na televízoroch,
 • Použitie existujúcej anténnej / káblovej siete,
 • Spolupráca so štandardnými televízormi,
 • Prijateľná cena,
 • Nezmenené prevedenie inštalácie,
 • Možnosť použitia každej CCTV kamery vytvárajúcej kompletný video signál (CVBS),
 • Možnosť použitia farebných kamier s mikrofónmi.
Spôsoby distribúcie CCTV signálov v komunálnych anténnych inštaláciách alebo káblových sieťach:
 • Prispôsobenie komunálnej inštalácie založenej na kanálových zosilňovačoch (obr. 1),
 • Prispôsobenie komunálnej inštalácie založenej na širokopásmovom zosilňovači (obr. 2),
 • Prispôsobenie káblovej televíznej siete - pripojenie pred vybudovaním zosilňovača (obr. 3),
 • Prispôsobenie káblovej televíznej siete - pripojenie po vybudovaní zosilňovača (obr. 4),
 • Využitie nízkeho zoslabenia RF slučkových US-501 modulátorov (obr. 5).
Použité komponenty: kanálové zosilňovače ZG-401 alebo ZG-301 (R90515, R90517), napájací adaptér pre ZG zosilňovače - AS-101 R90510, širokopásmový zosilňovač PA-004 R91278, napájací adaptér pre PA a MS série - FA-202 R91226, rámová konštrukcia MS-011 R91229, VSB modulátor MS-501 R91229, napájací adaptér pre kamery ZS-12/400 M1810, DSB modulátor MT-09 R87162.
2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)Subscriber Terminal Outlet (4 dB) BM-100 - ALCAD2-Way TV/FM Splitter R-2 SignalTV Modulator: Terra MT-21P (G,K: ch.21-69, with AC/DC adapter)n-cam
Využitie komunálnej inštalácie vystavanej na základe kanálových zosilňovačov
Jednoduché riešenie, spočívajúce v pridaní ďalších kanálových zosilňovačov. Pôvodné parametre inštalácie zostanú nezmenené.
TV Modulator: Terra MT-21P (G,K: ch.21-69, with AC/DC adapter)2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal5-Band Amplifier (community ant.) MA113 Terra2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)Subscriber Terminal Outlet (4 dB) BM-100 - ALCAD
Prispôsobenie komunálnej inštalácie založenej na širokopásmovom zosilňovači
Jednoduché riešenie, ktoré kombinuje signály z RF modulátorov a signály z antén, na vstupe zosilňovača. Jeho nevýhodou je dodatočné zoslabenie anténnych signálov v kombinačnom obvode. V prípade, že pozemné televízne vysielanie nepoužíva kanály vyššie ako 60, potom môžu byť využité diplexorom/multiplexorom.
TV Modulator: Terra MT-21P (G,K: ch.21-69, with AC/DC adapter)n-camBuilding Amplifier:Terra HA-1262-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)Subscriber Terminal Outlet (4 dB) BM-100 - ALCAD
Prispôsobenie káblovej televíznej siete - pripojenie pred vybudovaním zosilňovača
Nejako komplikovanejšia realizácia, s kombinovaním signálov z RF modulátorov a signálov pochádzajúcich z distribučnej siete, na vstupe zosilňovača. Jeho nevýhodou je zoslabenie vstupných signálov kombinačným obvodom. V prípade, že káblové televízne vysielanie nevyužíva kanály vyššie ako 60, je možné použiť diplexor (nižšie zoslabenie). Môžu sa vyskytnúť problémy s vyrovnávaním úrovne kanálu a nelineárnymi skresleniami.
Building Amplifier:Terra HA-126TV Modulator: Terra MT-21P (G,K: ch.21-69, with AC/DC adapter)2-Way TV/FM Splitter R-2 Signaln-cam2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)4-way Tap: Signal O-4-16dB (5-1000MHz)Subscriber Terminal Outlet (4 dB) BM-100 - ALCAD
Prispôsobenie káblovej televíznej siete - pripojenie po vybudovaní zosilňovača
Komplikovaná realizácia, spočíva v pripojení kanálových zosilňovačov v rade za sebou (prostredníctvom RF slučiek) pomocou výstupu budovaného zosilňovača. Problémy s vyrovnávaním kanálov či úrovní kanálov a nelineárne skreslenia sa nevyskytujú, avšak jedná sa o určité diskutabilné riešenie, kvôli nutnosti použitia filtrov medzi stavaným zosilňovačom a kanálovými zosilňovačmi. Malo by byť využívané opatrne, po vykonaní dôkladnej analýzy.
Modulátory pre domáce použitie:
MOD-2 (Inel):
 • kanály: 29 - 43,
 • zvuk 5.5 alebo 6.5 MHz (prepínanie),
 • skúšobný signál,
 • výstupná úroveň: 65 dBuV,
 • SCART vstup,
 • zahrnutý AC/DC adaptér (12V/100mA).
Modulátory pre profesionálne aplikácie:
MS-401 (Alcad):
 • kanály: 21 - 69,
 • zvuk 6.5 MHz,
 • výstupná úroveň 82 dBuV,
 • RCA vstup,
 • DSB,
 • zahrnutý AC/DC adaptér

MS-501 (Alcad):
 • kanály: 1 - 5, 6 - 12, 21 - 69, S1 - S18, S19 - S38,
 • zvuk 5.5 MHz,
 • výstupná úroveň 82 dBuV, nastavenie -10 dBuV,
 • mini-DIN vstup,
 • VSB,
 • vyžaduje napájací adaptér (FA-202).
MT-09 (Terra):
 • kanály: 21 - 69,
 • zvuk 5.5 nebo 6.5 MHz (prepínanie),
 • výstupná úroveň 85 dBuV, nastavenie -15 dBuV,
 • RCA vstup,
 • vyžaduje AC/DC adaptér (s 12V/200mA výstupom).
Hlavné vlastnosti:
 • Zvuk a kanály v D/K štandarde,
 • Mikro radič,
 • Syntéza kmitočtov,
 • RF slučka umožňujúca kaskádové spojenie niekoľkých modulátorov a jednoduché kombinovanie pomocou stávajúcich signálov,
 • Energeticky nezávislá pamäť, nastavenie výstupnej úrovne.
Základné parametre:

Model

MT09

MT09P

MT10

MT10P

Výstupná úroveň [dBuV]

70 - 85

Výstupné kanály

21 - 69

21- 69

6 -S18 (OIRT)/ 5 - S20 (CCIR)

6 - S18 (OIRT)/ 5 - S20 (CCIR)

Pomocná nosná vlna zvuku [MHz]

6.5 (D/K) / 5.5 (CCIR)

Audio vstupná úroveň [mV]

150 - 775

Frekvenčný rozsah /  zoslabenie RF slučky

47- 862 MHz / 2 dB maks.

Spotreba energie

11.5 - 13 V /200mA

230V/50Hz/ 5VA

11.5 - 13 V /200mA

230V/50Hz/5VA

Rozmery / hmotnosť [mm] / [kg]

54x120x100/
0.3

54x120x142/
0.4

54x120x100/
0.3

54x120x142/
0.4

Základné požiadavky pre komunálne anténne systémy a káblové siete.
Meranie základných parametrov RF siete je možné vykonať pomocou merača úrovne signálu, napr. TC-402.
Frekvenčné rozsahy používané v komunálnych anténnych inštaláciách:
Tabuľka č.1. Frekvenčné rozsahy používané MATV systémami a káblovými televíznymi sieťami.

Rozsah

Frekvenčné pásmo  [MHz]

Pásmo/symboly kanálu

FM pásmo

87.5 - 108.0

FM

Nižšie špeciálne pásmo

110 - 174

S01 - S08

VHF III

174 - 230

K06 - K12

Vyššie špeciálne pásmo

230 - 302

S09 - S17

Rozšírené špeciálne pásmo (hyper pásmo)

302 - 470

S18 - S38

UHF IV

470 - 606

K21 - K37

UHF V

606 - 862

K38 - K69

Zoznam špecifikácií televízneho kanálu môžete nájsť tu.
Základné vlastnosti komunálnych / káblových inštalácií:
 • Zdroje signálov distribuovaných v týchto inštaláciách môžu byť pozemné a satelitné rádiové a televízne vysielania, rovnako tak ako lokálne pripravené/prehrávané audio - video materiály,
 • Distribúcia RF signálov do vývodiek odberateľov by mala byť vykonávaná v súlade so štandardmi používanými v danej krajine,
 • Povolené sú iba komponenty/zariadenia disponujúce príslušnými certifikátmi platnými v danej krajine,
 • Používané by mali byť komponenty/zariadenia s 75 ohm impedanciou,
 • Výkon parazitného žiarenia ktoréhokoľvek zariadenia nemôže presiahnuť 100 pW,
 • Zoslabenie vnútorného žiarenia by malo zaručiť, že v každom výstupe inštalácie a pri každej frekvencii, nebude pomer nosiča k rušivému signálu spôsobenému elektromagnetickým pólom so silou rovnajúcou sa 3V/m menší než 64 dB pre televízne signály a 50 dB pre FM signály.
 • Odporúčaná minimálna úroveň signálu vo vývodke odberateľa sa rovná Uabmin = 62 dBuV (v závislosti na pásme),
 • Odporúčaná maximálna úroveň signálu vo vývodke odberateľa sa rovná Uabmax = 80 dBuV (v závislosti na pásme),
 • Minimálny pomer signálu k šumu - S/Nmin = 44 dB (TV, AM mod., 5 MHz pásmo), 15 dB (TV FM mod., 27 MHz pásmo), 54 dB (FM-stereo, 0.25 MHz pásmo), 44 dB (FM-mono, 0.15 MHz pásmo),
 • Minimálny pomer signálu k intermodulačným produktom - S/Imin = 60 dB, presadzujúci zníženie maximálnej výstupnej vstupnej úrovne vo výstupe zosilňovača, v súlade s tabuľkou č. 2.
Tabuľka č. 2. Zníženie maximálnej výstupnej úrovne v závislosti na počte aktívnych kanálov

Počet kanálov

2

3

4

5

6

7

8

12

16

20

24

28

36

Zníženie úrovne [dB]

0

2

3.5

4.5

5

5.5

6

8

9.5

10.5

11.5

11.7

12.5

 • Všetky programy by mali mať rovnakú hladinu výkonu,
 • Maximálny rozdiel v úrovniach signálu nemôže presiahnuť:


3dB (pre susedné kanály),
6dB (v každom pásme širokom 60 MHz),
12dB (v rámci celého spektra),

 • Minimálna separácia medzi dvoma prijímačmi: 44dB,
 • Všetky parametre by mali byť udržované behom 95% času,
 • Zisk televíznych antén v rámci jedného kanálu alebo FM antény v rámci FM pásma by sa nemal meniť viac ako o 0.5dB.
Modulátory
Existujú dva typy modulátorov, ktoré sa používajú v televíznej technike:
 • Dual-side pásmo: DSB - AM,
 • S čiastočne zoslabeným postranným pásmom - VSB - AM (zvyškové postranné pásmo).
Líši sa v spektre, teda obsadenom pásme. VSB-AM modulácia sa používa v pozemných televíznych vysielačoch a prvotriednych modulátoroch, napr. používaných v hlavných staniciach káblového televízneho vysielania. VSB modulátory môžu pracovať bez kanálovej roztoče (napr. v kanáloch 50, 51, 52, 53, 54, 55 atď.), čo umožňuje umiestnenie viacerých programov.
DSB-AM modulácia sa používa v jednoduchých modulátoroch vstavaných do SAT prijímačov, videorekordérov, televíznych hier, atď. Všeobecne, kvôli širšiemu spektru, DSB-AM modulátory musia byť nastavené na každom druhom kanále - s jednokanálovou roztočou - (napr. na kanáloch 50, 52, 54, 56, 58, atď).
Spektrum DSB - AM a VSB - AM signálov
Tiež odporúčame inštalačné schémy.