MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Pútavo o anténach - 17. dovolenková súťaž DIPOLu 2018
Pravidlá súťaže

I) Všeobecné pravidlá
  1) DIPOL letná dovolenková súťaž (Súťaž) je organizovaná spoločnosťou DIPOL, Krakov (podrobnosti), ďalej Organizátor.
  2) Súťažiaci (Účastník) je každá osoba, ktorá odošle fotografiu/obrázok (Dielo) na zadanú e-mailovú adresu.
  3) Odoslaním Diela do súťaže a poskytnutie osobných údajov, Účastník súhlasí so všetkými pravidlami.
  4) Účastník prehlasuje, že on/ona:
  • nasnímal/a odoslané Dielo sama alebo je vlastníkom autorských práv.
  • má povolenie fotografovaných osôb pre zverejnenie Diela v akejkoľvek forme a v akomkoľvek médiu a preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek nároky portrétovaného, ​​alebo jeho/jej zákonného zástupcu, ktoré by mohli byť vztiahnuté proti Organizátorovi tejto súťaže. V prípade porušenia autorských práv, je toto porušenie chápané ako výlučná zodpovednosť Účastníka.
  • ===chápe a prijíma všetky pravidlá;
  • súhlasí so spracovaním osobných údajov Organizátorom.
  • povoľuje Organizátorovi použiť obrázky bez úhrady, v akejkoľvek forme a kedykoľvek, s cieľom podporiť súťaž.
  • umožňuje základné spracovanie Diela, tj. zmenu veľkosti a/alebo orezanie, za účelom propagácie Súťaže ako aj spol. DIPOL.

II) Účasť v súťaži
  1) Súťaž je otvorená pre širokú verejnosť.
  2) Účasť je zadarmo.
  3) Účasť je dobrovoľná.
  4) Každý účastník môže predložiť maximálne 3 snímky.
  5) Technické požiadavky: formát JPEG, min. veľkosť 600 x 800 pixelov, max 3000 x 3000 pixelov, veľkosť jedného súboru max 1 MB.
  • Každé Dielo musí byť vo formáte .jpg, min. Veľkosť 1600 x 1200 pixelov.
  • Organizátor akceptuje IBA DIELA S ANTÉNOU. Výraz "ANTÉNA" tu znamená akékoľvek "elektrické zariadenie, ktoré premieňa elektrickú energiu na rádiové vlny a naopak" (Wikipedia). Takže táto definícia nie je splnená, napr. vysokonapäťovými prenosovými stožiarmi, ani poavučiny, či iné anténne konštrukcie pripomínajúce organické výtvory, atď. Diela, ktoré nespĺňajú túto požiadavku, nebudú akceptované. Anténa (anténa/sito, satelitná parabola/tanier atď.) Na obrázku musí byť viditeľná, tj. jasne odlíšiteľná od nasnímaného prostredia skomponovaného Diela.
  • Fotografie vybrané pre súťaž môžu byť upravené nasledovne: zmena kontrastu a sýtosti (akékoľvek zmeny v úrovniach a krivkách), orezanie, škálovanie, ostrenie, rozmazanie a použitie umeleckých filtrov.
  • Diela nesmú obsahovať grafiku alebo text pridaný v postprodukcii alebo prvky z iných obrázkov. Výnimkou sú koláže.
  • Fotografie/reprodukcie iných fotografií/obrázkov nebudú akceptované.
  • Nie je povolené nahrávať fotky s pornografickým, obscénnym, rasistickým alebo akýmkoľvek urážajúcim obsahom. Takéto fotografie nebudú prezentované alebo zúčastnené na Súťaži.
  • Obrázky, ktoré boli odoslané na predchádzajúce vydania Súťaže, taktiež nebudú akceptované.
  • Diela môžu byť zaslané len e-mailom vo formátoch uvedených vyššie. Organizátor neotvorí žiadne odkazy na hostingové služby, atď.
  • Diela môžu byť predkladané od 1. júna 2017 do 24. septembra 2017. Mimo toto obdobie nebudú akceptované.
  6) Akékoľvek Dielo musí byť odoslané emailom na: konkurs@dipol.com.pl.
  Predmet: "DIPOL Fotografická Súťaž", Telo: Názov(y) Diel(a), meno a priezvisko autora, voliteľný komentár k Dielu (miesto, dátum, atď).
  7) Obrázky zaslané do súťaže každým účastníkom nemôžu byť nahradené žiadnymi "novými" fotografiami účastníka (ako je uvedené, každý účastník môže poslať maximálne tri fotografie, akékoľvek ďalšie nebudú akceptované).
  8) Výsledky Súťaže budú vyhlásené v DIPOL týždennom prehľade dňa 9. októbra 2017. Víťazi budú taktiež upozornení e-mailom.
  9) Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek predložené Diela bez uvedenia dôvodu.

III) Ceny
  1) K dispozícii budú 3 hlavné ceny a ďalšie ocenenia. Hlavné ceny budú udelené fotografom a dizajnérom z Krakova, pánom Pavlom Zechenterom.
  2) Vyznamenania - DIPOL hrnčeky - budú udelené našim marketingovým oddelením.
  3) Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť cenu väčšej alebo rovnakej hodnoty v prípade udalosti nezávislej od organizátora, najmä ak nie je možné udeliť akúkoľvek cenu, ako je popísané z dôvodu nedostupnosti.

IV) Koncové ústanovenia:
  1) Súťaž nezahŕňa stávky ani hazardné hry.
  2) Konečnú a neodvolateľnú interpretáciu týchto predpisov vykonáva Organizátor.
  3) Súťaž nie je v žiadnom prípade sponzorovaná, schválená alebo spravovaná alebo inak spojená so službou Facebook (servis Facebooku sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti).
  4) Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom začatia súťaže, t.j. 1. júna 2017.
Snímky z predošlých rokov: