MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Trochu teórie

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Elektromagnetická kompatibilita je jednou z najdôležitejších definícii súvisiacich so zariadeniami pracujúcimi v pásme veľmi vysokých frekvencií.
RF káblová sieť by mala spĺňať predpisy elektromagnetického tienenia. Nemôže vyžarovať energiu, ktorá prekračuje stanovenú úroveň a mala by byť dostatočne odolná voči vonkajšej elektromagnetickej radiácii.
Pokiaľ káblová sieť pracuje na rovnakých frekvenciách ako ďalšie rádiokomunikačné služby, žiarenie celého systému by nemalo ovplyvniť ich prevádzku.
Toto zariadenie vytvárané každým sieťovým prvkom alebo zariadeniam, v celom rozsahu prevádzkových frekvencií, by nemalo presiahnuť 1*10-10 W, čo predstavuje 39dBuV/75ohm.
Okrem toho by v každom kanále (v prípade, že sú interferencie vytvárané externým elektromagnetickým pólom o sile 3V/m v pásme 50MHz 2GHz) nemal byť pomer signál/rušenie menší ako 64dB pre televízne signály a 50dB pre FM rádiový signál.
Jedným z najdôležitejších parametrov, zvlášť u koaxiálnych kábloch, je efektívnosť tienenia. Podmieňuje možnosť použitia spätného kanálu pre obojsmerný prenos údajov.
Faktor tienenia určuje, koľkokrát bude signál vychádzajúci z koaxiálneho káblu znížený v porovnaní so signálom v kábli a naopak. Tento parameter sa obvykle meria v 47-862MHz pásme a jeho typická hodnota sa pohybuje v rozsahu od 45 až po viac ako 100dB.
Odporúča sa, aby káble odberateľov spájajúce vývodku s prijímačom dosahovali efektívnosť tienenia >=45dB v 30-470MHz, >=65 dB v 470-1000 MHz a >=55 dB v 1000-2150 MHz pásme. Rovnaké čísla by mali byť aplikované na rozbočovačoch, odbočovacie diely, multiplexery a zdierky. U ostatných kábloch by efektívnosť tienenia mala zaistiť:
Frequency range trunk cable

branch/building
cable 

distribution
cable 

0.15-1000 MHz >85 dB >75 dB >65 dB
1000-2500 MHz >75 dB >65 dB >55 dB
Faktor tienenia musí byť stanovený tiež pre ďalšie sieťové prvky a zariadenia. Širokopásmové zosilňovače by mali mať činiteľ tienenia väčší ako je maximálna výstupná úroveň znížená o 39dBuV. Pre kanálové a anténne zosilňovače tento parameter nemôže byť nižší ako 75dB.
Skôr vymedzené parametre popisujú aktívne a pasívne káblové televízne inštalácie pracujúce vo frekvenčnom pásme 47-862MHz. Tiež SMATV (Satellite Master Antenna TV) zariadenia majú presne definované parametre určujúce elektromagnetické tienenie.
V prípade satelitných koaxiálnych káblov by mal byť činiteľ tienenia väčší ako 65dB pre 47-1000MHz, a 55dB pre 1000-2150MHz frekvenčné rozsahy.
V 30MHz - 25GHz frekvenčnom rozsahu v každom 100kHz širokom pásme, nemôže žiadne vonkajšie zariadenie presiahnuť nasledujúce EIRP ( Effective Isotropic Radiated Power) hodnoty:
HodnotaFrekvenčné pásmo
20 dBpW 30 MHz- 960 MHz
43 dBpW 960 MHz - 2,5 GHz
57 dBpW 2,5 - 25 GHz
Tiež izbové zariadenia by nemali prekročiť prípustné úrovne. Intenzita elektrického pola, meraná 10m od zariadenia nemôže byť vyššia ako 30dBuV/m v 30 - 230 MHz a 37 dBuV/m v 230 - 960 MHz frekvenčných pásmach.
Domové zariadenia by mali byť odolné voči externým elektromagnetickým poliam s intenzitou 125dBuV/m v 150kHz - 1000MHz frekvenčnom pásme. Mali by byť tiež odolné voči rušeniam vychádzajúcich z elektrických vedení.
Vo frekvenčnom pásme 0.15 - 30 MHz by mali byť zachované parametre, v prípade, že je poruchová hladina menšia ako 125 dBuV/m, v 30 - 100 MHz: 120 dBuV/m a 100 - 150 MHz: 120 -110 dBuV/m (táto hodnota sa lineárne znižuje s logaritmickým rastom frekvencie).
Zvláštna záležitosť, ktorá sa vzťahuje k obom skupinám zariadení (televízne a satelitné), je úroveň rušenia prenikajúca do napájacej siete. Táto úroveň nemôže presiahnuť 50dBuV/m.
Frekvenčné pásmo
[MHz]
Allowable interference level [dBuV]
quasi-peak mean
0.009-0.15 doesn’t exist doesn’t exist
0.15-5 66-56* 56-46*
0.5-5 56 46
5-30 60 50
>30 60 50
* táto hodnota sa lineárne znižuje s logaritmickým rastom frekvencie
Ako už bolo skôr povedané, faktor tienenia je jedným z najdôležitejších parametrov, ktoré rozhodujú o prenosových vlastnostiach a obmedzeniach koaxiálnych káblov. Obecne je tento faktor spojený s hustotou medeného opletenia (ktoré je externým dielektrikom), čo spôsobuje, že zákazníci obvykle volia káble s vysokým percentom krycej schopnosti opletenia. Toto percento označuje, ktorá časť dielektrika je pokrytá medeným opletením. Nakoľko je pokrytie opletením dôležité a podmieňuje efektivitu tienenia, nejedná sa o identickú vec. Efektivita tienenia je funkciou mnohých faktorov. Jeho aktuálna hodnota je jediným spoľahlivým indikátorom odolnosti voči vnútorným rušeniam.
Aplikácie káblov pre prenos všetkých druhov signálov vyžadujú ich tienenie pred externými rušeniami a prevenciu proti priepustnosti elektromagnetického pola. Rozhodujúcim parametrom je vždy faktor tienenia. Tento parameter je testovaný v priebehu procesu certifikácie. Musí vyhovovať súčasným štandardom. Iné subjektívne mienenie, ako rola percentuálneho podielu medeného pokrytia, môžu byť klamlivé.
V súlade s normou EN50117 existujú tieto nasledujúce triedy koaxiálnych káblov, v závislosti na efektívnosti tienenia: C, B, A, A+, A++. Ak vezmeme do úvahy káble používané v inštaláciách odberateľov, najvyššiu účinnosť tienenia má TRISET-113 E1015_500, s parametrami, ktoré sú uvádzané medzi A+ a A++.
Triedy tieniacej účinnosti

Trieda

30-1000 MHz
[dB]

2-3 GHz
[dB]

C

75

55

B

75

55

A

85

65

A+

95

75

A++

105

85

Čo sa týka spätného kanálu, pozornosť by mala byť venovaná faktu, že v mnohých katalógoch nie sú uvedené parametre káblov pre frekvencie nižšie ako 50MHz. Samozrejme by sme mali predpokladať, že pokiaľ disponujeme parametrami pre vyššie frekvencie, môžeme ich extrapolóvať na nižšie pásmo, čo so sebou však prinesie chyby vo výsledkoch. To je obzvlášť spojené s účinnosťou tienenia.