MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Výber komponentov

Krátky CCTV sprievodca pre investorov a projektantov
Rozbor presných funkčných požiadaviek, avšak ešte pred začiatkom stavebných investícií, nám umožní vhodný výber projektu a potrebných zariadení (vzhľadom k daným požiadavkám a nákladom).
Na jednej strane spoločnosť, ktorá sa zaoberá výstavbou inštalácie by mala - v rámci jej vlastnej iniciatívy - očakávať odpoveď na nasledujúce otázky, na druhej strane investor by si mal byť istý, že zodpovedná firma by nemala robiť nič, dokiaľ jej neposkytnú tieto informácie:

12 otázok pre tých, ktorí projektujú výstavbu monitorovacieho systému - uľahčenie prípadnej štúdie funkčných požiadaviek:
 • Aké druhy hrozieb majú byť monitorované?
 • Aké oblasti majú byť monitorované?
 • Aký je účel monitorovania jednotlivých lokalít?
 • Aká je požadovaná úroveň automatizácie?
 • Aká reakcia systému by mala byť vykonávaná v prípade, že budú jednotlivé oblasti narušené?
 • Aká je potrebná reakčná doba systému?
 • V akom prostredí budú zariadenia musieť pracovať?
 • Aký je očakávaný spôsob riadenia systému?
 • Koľko simultánnych udalostí by mal systém ovládať?
 • Aký je postačujúci dosah a stupeň bezpečnosti prenosu signálu?
 • Ako zorganizovať školenie monitorovacích pracovníkov / strážnikov objektu?
 • Aký druh údržby systému bude potrebný a kto za ňu bude zodpovedný?
1. Aké druhy hrozieb majú byť monitorované?
Je systém zodpovedný za ochranu ľudských životov, veľkých množstiev finančných prostriedkov, alebo je jeho úlohou skôr monitorovanie napr. front pri pokladniach v samoobsluhe? Okrem toho je dôležité odhadnúť pravdepodobnosť a početnosť útokov, aby proti nim boli učinené opatrenia už v počiatočnom štádiu celkového návrhu systému. To všetko by malo mať vplyv na celkové pojatie monitorovacieho systému, výber vybavenia, ochranné prostriedky proti zničeniu, naliehavé zariadenia, UPS v prípade výpadku prúdu atď.
2. Aké lokality majú byť monitorované?
V návrhu výstavby by mali byť označené významné lokality, ktoré by mali byť monitorované. To projektantovi monitorovacieho systému umožní vykonať výber odpovedajúceho množstva kamier s vhodnými objektívmi a naplánovať ich rozmiestnenie.
3. Aký je účel monitorovania jednotlivých lokalít?
Účelom monitorovania vybraných lokalít môže byť aktivácia príslušného poplašného zariadenia. Tieto zóny by mali byť vyznačené. Naproti lokalitám, ktoré majú byť iba sledované, by malo byť popísané, aké druhy hrozieb môžu nastať v jednotlivých zónach.
4. Aká je požadovaná úroveň automatizácie?
Malo by sa usilovať o maximálnu úroveň automatizácie, nakoľko obsluha obsadená pracovnými silami je nákladná a dlhodobo nespoľahlivá. Na druhej strane, musí existovať možnosť manuálnej obsluhy jednotlivých situácií.
5. Aká reakcia systému by mala byť vykonávaná, pokiaľ budú jednotlivé lokality narušené?
CCTV zariadenie po nedodržaní zóny obvykle spustí automatický pracovný postup ako aktiváciu nahrávania, zapnutie svetla, zatvorenie dverí, spustenie sirény atď.
6. Aká je potrebná reakčná doba systému?
Omeškanie v činnosti môže byť spôsobené mechanickými (napr. otočný polohovač) alebo elektronickými (videorekordér, DVR, telemetrické zariadenia) stratami. V kritických situáciách, kedy omeškanie nie je prípustné, musia všetky zariadenia nepretržite pracovať s minimálnym počtom vykonaných riadiacich funkcií, ktoré by mohli spôsobiť nečinnosť systému.
7. V akom prostredí budú zariadenia musieť pracovať?
Mal by byť stanovený rozsah teplôt a vlhkosti, úroveň prašnosti, výskyt elektromagnetického rušenia, svetelné podmienky atď., tiež však určité špecifické podmienky, pokiaľ sú potrebné, napr. nebezpečenstvo explózie.
8. Aký je očakávaný spôsob riadenia systému?
Musí byť stanovené miesto, odkiaľ bude realizovaná kontrola nad systémom, osoby, ktoré budú mať na starosť riadenie, pevné a variabilné parametre (všetky funkcie, ktoré by nemali byť menené, by mali byť zablokované).
9. Koľko simultánnych udalostí by mal systém ovládať?
Pokiaľ predpokladáme dve alebo viac simultánnych poplašných udalostí, je potrebné zaistiť odpovedajúce prostriedky pre ich riadenie, napr. dva alebo viac oddelené monitory a riadiace systémy atď.
10. Aký je postačujúci dosah a stupeň bezpečnosti prenosu signálu?
Použitím techník digitálneho spracovania signálu umožňuje prenos prostredníctvom Internetu - bez obmedzenia rozsahu. Avšak už vo fáze projektovania je potrebné rezervovať špecifické telekomunikačné spojenie (napr.: šírku pásma, pevnú IP adresu), rovnako tak ako sa rozhodnúť, v akom momentu by mala prebehnúť digitalizácia signálu: v kamere (web kamere), po kamerách (vo video web serveroch) alebo v nahrávacích zariadeniach (DVR karty, samostatné DVR). Digitálny prenos obrazového signálu poskytuje nové príležitosti pre vzdialené monitorovanie miest a objektov.
11. Ako zorganizovať školenie monitorovacích pracovníkov / strážnikov objektu?
Nepozerajúc sa na riadiaci školný kurz pre všetkých monitorovacích pracovníkov sa vyplatí zostaviť písané inštrukcie pre užívateľov systému, vrátane preventívnej údržby a postupov eliminácie jednoduchých porúch atď.
12. Aký druh údržby systému bude potrebný a kto za ňu bude zodpovedný?
Niektoré časti mechanizmov určitých zariadení môžu vyžadovať pravidelné mazanie, v prípade krytov - kontrola nepriepustnosti, u objektívov - čistenie, hlavy videorekordérov - čistenie alebo výmena. Malo by sa stanoviť, či bude základná údržba vykonávaná zamestnancami alebo prostredníctvom služieb mimo podnik.
Navyše by sa malo počítať so všetkými racionálnymi individuálnymi požiadavkami a tiež je dobré si zapamätať, že niektoré monitorovacie riešenia môžu byť predmetom zákona..
Každý inštalátor (inštalačná spoločnosť), a dokonca i investor alebo projektant, ktorý si praje kontrolovať dianie okolo seba, by si mal opatriť právne predpisy prislúchajúce danej krajine, v ktorých chcú systém vybudovať.
Internetový CCTV sprievodca - obecné a technické tipy pre výstavbu monitorovacích systémov