MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

LAN pre IP video monitorovanie
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Video monitorovacie systémy založené na IP CCTV zariadeniach vyžadujú odpovedajúce IP siete pre prenášanie obrazových dát a poskytovanie komunikácie medzi zariadeniami a počítačmi alebo transkódermi.
IP CCTV zariadenia odosielajú obraz alebo obraz a zvuk v podobe toku dát, obvykle skomprimovaného do MPEG-4 (SP, ASP, AVC/H.264) alebo MJPEG formátu. Kompresia znižuje potrebné pásmo. Kvalita obrazu a zvuku sa však s vyššími kompresnými pomermi výrazne znižuje. Niektoré aplikácie môžu vyžadovať plné rozlíšenie (napr. megapixlové kamery) alebo maximálny obnovovací kmitočet - v takýchto prípadoch môže byť potrebná šírka pásma veľmi rozsiahla.
V prípade viacnásobných zariadení sa toky dát sčítajú a môžu dosiahnuť maximálnu kapacitu siete.
Pokiaľ sieť nie je správne navrhnutá, nainštalovaná alebo prevádzkovaná, spôsobí to problémy s užívaním celého IP CCTV systému alebo jeho časti.
Typické následky nevhodnej LAN inštalácie vedenia a kapacity:
  • Nízke obnovovacie kmitočty, nižšie ako tie, ktoré sú nastavené v kamerách (príliš malá sieťová kapacita)
  • Nesprávne dekódovanie obrazov na počítači alebo transkóderu (prerušovaný tok dát)
  • Strata spojenia
Vysoko kvalitná a efektívna LAN sieť vyžaduje metodický prístup v každej etape jej výstavby, založený na odpovedajúcich technických štandardoch.
V tomto článku sú uvážené len lokálne siete pre IP video monitorovanie, založené na medených kábloch a spolupracujúcich zariadeniach.
Proces výstavby (IP siete) je možné rozdeliť do nasledujúcich etáp alebo fázy:
  • Navrhnuté komunikačné inštalácie v budove (uvážené bežné spojovacie siete a AC distribučného systému)
  • Navrhnuté kabeláže
  • Plánovanie inštalačného procesu
  • Implementácia
  • Prevádzka
Každá etapa musí spĺňať príslušné štandardy/zákony.
Nová budova, ktorá má byť monitorovaná pomocou IP CCTV technológie vyžaduje návrh napájacej siete (AC a DC) pre IP zariadenia a počítače, uzemnenie systému (vrátane obvyklej spojovacej siete a spojenie ochranného vodiča), prostriedky EMC (elektromagnetický výkon).
Napájacie siete musia vyhovovať všetkým národným štandardom/zákonom a musí zaisťovať ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom. Dôležité je tiež vyrovnávanie napätia. Pokiaľ je stredný vodič použitý tiež pre pripojenie vybavenia, je potrebné dávať pozor na to, aby stredný vodič nikdy nevystupoval k vysokému napätí (pokiaľ ide o lokálne uzemnenie).
V prípade ostatných budov musí byť systém elektrického vedenia skontrolovaný a prispôsobený platným predpisom.

Ďalším krokom je navrhnutie štrukturálnej káblovej siete. Mali by sme uvážiť použití tienených a netienených káblov. V závislosti na prenosových parametroch a druhu výstavby by malo byť navrhnuté stúpacie vedenie, vodorovný káblovod, kabeláž medzi budovami.
Kvalitný projekt je základom pre správnu realizáciu
Cieľovou etapou je riadna prevádzka kabeláže, tiež vrátane údržby systému elektrického vedenia. Je veľmi dôležité, aby boli robené pravidelné kontroly, ktoré umožnia zamedzenie neočakávaných zlyhaniach siete, ktoré by mohlo ohroziť spoľahlivosť CCTV systému.
Európske štandardy pre riešenie informačnej technológie pre výstavbu a prevádzku LAN siete pre IP CCTV systémy

Fáza návrhu výstavby

Fáza návrhu kabeláže

Fáza projektovania

Fáza realizácie

Fáza prevádzky

EN 50310

EN 50173-1

EN 50173-2

EN 50173-3

EN 50173-4

EN 50173-5

EN 50174-1

EN 50174-2

EN 50174-3

EN 50310

EN 50174-1

EN 50174-2

EN 50174-3

EN 50346

EN 50310

EN 50174-1

Krátky popis týchto štandardov:
EN 50173-1:2007
Informačné technológie -- štandardné káblové siete --
Časť 1.: Obecné požiadavky

Tento štandard poskytuje užívateľovi pomocou aplikácie nezávislé štandardné káblové siete a voľného trhu so súčasťami kabeláže, flexibilná schéma kabeláže, takže sú modifikácie ako jednoduché, tak úsporné.
Tiež poskytuje poradenstvo pre stavebných profesionálov (napr. architektov), a to ako prispôsobiť kabeláž ešte pred tým, než sa dozvedia špecifické požiadavky; t.j., počiatočné projektovanie ako pre výstavbu, tak pre rekonštrukciu.
Priemyslové a štandardizačné orgány pripravujú aplikácie káblových sieti, ktoré podporujú súčasné výrobky a poskytujú základ pre budúci vývoj výrobku.

EN 50173-2:2007
Informačné technológie -- Štandardné káblové siete --
Časť 2.: Komplexy administratívnych budov

Štandardné káblové siete pre použitie v komplexoch administratívnych budovách (ako oddelených budovách, tak v kampusoch). Vyvážená medená kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna. Ďalšie požiadavky na kabeláž v komplexoch administratívnych budovách, so spojovacím vedením dlhým až 2000m.
EN 50173-3:2007
Informačné technológie -- Štandardné káblové siete --
Časť 3.: Komplexy priemyslových budov

Pravidla realizácie štandardnej kabeláže pre široký sortiment komunikačných účelov spojených s automatizáciou, kontrolovaním a monitorovanie priemyslových budov (vyvážená medená kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna). Jedná sa o vývoj požiadaviek obsiahnutých v EN 50173-1. Ďalšie požiadavky špecifické pre kabeláž v komplexoch priemyslových budov, so spojovacím vedením dlhým až 10,000 m. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú: a) štruktúru štandardnej kabeláže vhodnú pre použitie v komplexoch priemyslových budov; b) ukončovacie práce; c) dodatočné požiadavky kvôli priemyslovému prostrediu.
EN 50173-4:2007
Informačné technológie -- Štandardné káblové siete --
Časť 4.: Domovy

Štandardné káblové siete pre použitie v obytných domoch a pre rad účelov, využívajúci vyvážené a koaxiálne káble. Môžu byť inštalované v časti budovy (zahŕňajúce viac než jeden byt), v oddelenej budove alebo v okruhu budov. Ďalšie požiadavky špecifické pre kabeláž v obytných budovách.
EN 50173-5:2007
Informačné technológie -- Štandardné káblové siete --
Časť 5.: Strediska dát


Štandardné káblové siete pre široký sortiment komunikačných účelov v strediskách dát (vyvážená medená kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna). Ďalšie požiadavky na kabeláž v strediskách dát, so spojovacím vedením dlhým až 2000m.
EN 50174-1:2002
Informačné technológie - Inštalácia kabeláže -
Časť 1.: Technické dáta a záruka kvality

Detailné požiadavky a inštrukcie pre technické dáta a záruka kvality kabeláže informačné technológie. Slovník/definícia pre: - technické dáta kabeláže, - dokumentácia postupov zaisťujúcich kvalitu, - dokumentácia kabeláže a jej administratíva, - inštrukcie o opravách a údržbe. Nájdete tu 43 definícií.
EN 50174-2:2002
Informačné technológie - Inštalácia kabeláže -
Časť 2.: Projektovanie inštalácie a realizácie vo vnútri budov

Detailné požiadavky na projektovanie inštalácie, navrhovanie, realizáciu a údržbu kabeláže vo vnútri budov (vyvážená medená kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna). Kabeláž informačnej technológie používaná v analógových a digitálnych telekomunikačných systémoch. Navrhovanie stratégie (pracovného postupu), princípov projektovania a implementácia medenej kabeláže a kabeláže s vedením z optického vlákna, v závislosti na použití, elektromagnetickom prostredí, infraštruktúre budovy, použitom vybavení. Nájdete tu 18 definícií.
EN 50174-3:2005
Informačne technológie - Inštalácia kabeláže -
Časť 3.: Projektovanie inštalácie a realizácie vo vnútri budov
Detailné požiadavky na projektovanie inštalácie, navrhovanie, realizáciu a údržbu kabeláže vo vnútri budov (vyvážená medená kabeláž a kabeláž s vedením z optického vlákna). Kabeláž informačnej technológie používaná v analógových a digitálnych telekomunikačných systémoch. Navrhovanie stratégie (pracovného postupu), princípov projektovania a implementácia vyváženej medenej kabeláže a kabeláže s vedením z optického vlákna, v závislosti na použití a fyzickom prostredí (klimatické, mechanické a elektromagnetické vplyvy).
EN 50346:2002 and A.1:2007
Informační technológie -- Testovanie inštalovanej kabeláže --
Testovanie inštalovanej kabeláže


Technické požiadavky na testovanie inštalovanej medenej kabeláže a kabeláže s vedením z optického vlákna. Spoľahlivé a reprodukovateľné postupy testovanie prenosovej schopnosti štrukturálnych káblových sieti. Každý postup poskytuje: testovaný parameter, metódu merania, úpravu, káblové rozhranie, postup merania, kalibrovaný systém, interpretáciu a dokumentáciu merania. Limity testovaných parametrov sú v odpovedajúcich štandardoch a technických popisoch
ISO/IEC 2382-25:1996
IInformační technológie -- Slovník --
Part 25: Lokálne dátové siete

Tu nájdete definície 75 výrazov týkajúcich sa lokálnych dátových sieti, sieťových zariadení, prenosových protokolov atd.