MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Inštalačné komponenty

Nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR) - nové požiadavky na káble
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým
sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Construction Product Directive). "Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu vyjadrenia parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov a používania označenia CE na týchto výrobkoch." Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júla 2013.
Construction Product Regulation (skrátene CPR) je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh. Okrem iného definuje čo je stavebným výrobkom, povinnosti výrobcov a distribútorov, aké doklady sú nutné k stavebnému výrobku, a tiež základné
požiadavky na stavbu ako celok. Taktiež definuje základné požiadavky na stavbu, ktorými sú:

1. Mechanická odolnosť a stabilita
2. Bezpečnosť v prípade požiaru
3. Hygiena, zdravie a životné prostredie
4. Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní
5. Ochrana proti hluku
6. Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla
7. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Keďže káble, ktoré sú trvalo zabudované do stavby sú aj stavebnými výrobkami, týka sa ich aj toto nariadenie. Z hľadiska CPR sa pri nich hodnotí bezpečnosť v prípade požiaru, teda druhá požiadavka, ktorá je vyjadrená dvoma parametrami:

- Trieda Reakcie na Oheň (skrátene TRO, ang. Reaction to fire)
a
- Funkčná odolnosť v požiari (ang. Circuit integrity in fire)

Dňa 10.06.2016 bola publikovaná v úradnom vestníku Európskej únie harmonizovaná norma EN 50575:2014 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň, ktorá je výrobkovou normou pre káble s TRO. Podľa tejto normy sa káble rozdeľujú do nasledovných tried:
  • silové káble - izolované vodiče a elektrické káble používané napr. na dodávku elektrickej energie;
  • riadiace a komunikačné káble - izolované vodiče, symetrické a koaxiálne káble s kovovými vodičmi, napr. v telekomunikačných systémoch, na prenos dát, na distribúciu televíznych a rádiových signálov v sieťach RF, v signalizačných a riadiacich systémoch;
  • vláknové optické káble - používané napr. v telekomunikačných systémoch, na prenos dát, na distribúciu TV a rádiových signálov v RF sieťach, v signalizačných a riadiacich systémoch.
Doteraz boli vodiče a káble spracovávané výhradne ako elektrické výrobky, ktoré podliehajú predpisom o bezpečnosti výrobkov podľa smernice o nízkonapäťových zariadeniach (LVD) a výrobca ich označil CE. Nové pravidlá zavedené normou EN50575 ukladajú výrobcom (aj dovozcom a distribútorom) povinnosť zadávať príslušné testy notifikovaným certifikačným orgánom/laboratóriám s cieľom získať osvedčenia potvrdzujúce triedu požiarnej odolnosti svojich výrobkov a vydávať vyhlásenia o parametroch (DoP) s príslušnými eurotriedami. Eurotrieda stavebného výrobku (vrátane elektrických, riadiacich a komunikačných káblov) umožňuje jeho klasifikáciu z hľadiska reakcie na oheň podľa rovnakých pravidiel a kritérií v celej Európe. Označenia požiarnej klasifikácie sa už nachádzajú na etiketách mnohých stavebných výrobkov a čoskoro budú potrebné pre všetky takéto výrobky.
Schéma klasifikácie káblov podľa normy EN50575
Eurotrieda Metódy testovania Dodatočné kritériá Príkladné výrobky
 AcaEN ISO 1716 káble bezhalogénové 
 B1ca EN 50399
EN 60332-1-2
dymovosť (s1, s2), 
kvapalných/čiastočiek (d1,d2)  
alebo kyselín(a1)
káble bezhalogénové  
 B2ca EN 50399
EN 60332-1-2
PVC tvrdé, 
káble bezhalogénové 
 Cca EN 50399
EN 60332-1-2
 káble bezhalogénové 
Dca EN 50399
EN 60332-1-2 
 káble z veľmi kvalitným PVC
 EcaEN 60332-1-2  bez požiadaviek káble z PVC
 FcaNespĺňajúce požiadavky pre káble triedy Eca bez požiadaviek káble polyetylénové alebo PVC 
Podľa CPR a normy EN50575 sa uvádza sedem eurotried klasifikujúcich reakciu káblov na oheň: Aca, Bca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca spolu s ďalšími kritériami charakterizujúcimi produkciu dymu, výskyt horľavých kvapiek/častíc a kyslosť produktov spaľovania a tepelného rozkladu. Trieda Aca definuje nehorľavé káble (bez reakcie), zatiaľ čo trieda Fca obsahuje káble, ktoré nespĺňajú požiadavky triedy Eca (t.j. s neurčeným výkonom). Ďalšia klasifikácia zahŕňa:
  • s (smoke) - vyjadruje množstvo a priehľadnosť dymu, uvoľneného z horiaceho kábla, ktorý má vplyv na čas evakuácie a ľudské zdravie (hodnoty: s1, s1a, s1b, s2, s3)
  • d (droplets) - množstvo horiacich kvapiek, ktoré odpadávajú z kábla a môžu spôsobiť rozšírenie požiaru (hodnoty: d0, d1, d2)
  • a (acidity) - pH a vodivosť horiacich splodín v styku s vodou (voda na hasenie alebo v tkanive pľúc), ktoré poškodujú stavebné konštrukcie, vybavenie budov a ľudské zdravie (hodnoty: a1, a2, a3)
Čím je číselná hodnota nižšia, tým sú káble v prípade požiaru bezpečnejšie.
Príklad označenia kábla
Príklad štítku kábla v súlade s normou EN50575.
Koaxiálne káble sú rozdelené podľa vlnovej impedancie:
  • 50 Ω - Trilan káble pre aplikácie v inštaláciách WLAN (2,4 GHz a 5 GHz);
  • 75 Ω - DIPOLNET alebo Triset káble určené pre individuálne a spoločné anténne systémy (STA/MATV). Typické aplikácie zahŕňajú distribúciu signálov DVB-T, FM/DAB a satelitných TV (DVB-S/S2).
75 ohm Triset káble
50 ohm Trilan káble
Zoznam Vyhlásení o Parametroch koaxiálnych káblov
v súlade s nariadením CPR
KódNázov káblaDoP 
PL
DoP 
EN
Vlnová impedanciaReakcia na
oheň
E1010TRISET-113 PROFI 75 ΩEca 
E1015TRISET-113  75 ΩEca
E1017TRISET-113 PE 75 ΩFca
E1019TRISET-113 HF  75 Ω  Dca 
E1025TRISET-11 PE  75 Ω  Fca 
E1027 TRISET-11 HF    75 Ω Cca 
E1220 Tri-Shield DIPOLNET  75 Ω Eca 
E1230 DIPOLNET    75 ΩEca
E1231 DIPOLNET PE  75 ΩFca
E1171Tri-Lan 240 PE  50 Ω Fca
E1172Tri-Lan 240  50 ΩEca
E1173Tri-Lan 400 PE 50 ΩFca
M5995CAMSET/YAR  75 Ω Eca 
M5997CAMSET/YAR PE  75 ΩFca
Káble s krútenými pármi sa používajú na prenos dát v telekomunikačných a počítačových sieťach, väčšinou v sieťach Ethernet inštalovaných v budovách (štrukturálna kabeláž). Pozostávajú z jedného alebo viacerých krútených párov izolovaných žíl (drôtov, laniek). Skrútenie minimalizuje účinky vonkajšieho a vnútorného (preslušného) elektromagnetického rušenia.
NetSet káble pre štrukturálnu kabeláž
Zoznam Vyhlásení o parametroch krúteného páru
v súlade s nariadením CPR
KódNázov káblaDoP 
PL
DoP 
EN
KategóriaReakcia na
oheň
E1408NETSET U/UTP5e  Eca
E1410NETSET U/UTP PE+ żel 5e  Fca
E1412NETSET U/UTP PE 5e Fca
E1515NETSET F/UTP 5e Eca
E1517NETSET F/UTP PE 5e Fca
E1608NETSET U/UTP  Eca

 

 
DOKONČI
KNIŽNICA SEKCIE
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI