MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Prevádzkové požiadavky pre CCTV systémy
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Článok je založený na informáciách publikovaných spoločnosťou "British Home Office". Tieto informácie popisujú vlastnosti CCTV systémov, ktoré sú dôležité pre jeho užívateľov.S mnohoročnými skúsenosťami, Home Office vyvinul sadu požiadaviek na používanie kamerového systému políciou v rôznych prípadoch vyšetrovania. Aby bol zaznamenaný CCTV materiál použiteľný pre takého účely, musí spĺňať sadu požiadaviek rozdelených do týchto štyroch sekcií:
 • Kvalita,
 • Záznam,
 • Export,
 • Prehrávanie.
KVALITA
Dôležitou skupinou týchto požiadaviek sú pravidlá pre voľbu vybavenia.
Aké je rozlíšenie vhodné pre špecifickú aplikáciu? Aký druh kompresie by mal byť použitý pre prenos a záznam videa? Akú zvoliť snímkovú frekvenciu?
Tieto otázky sú podkladom pre zoznam požiadaviek na kvalitu:
 • Špecifikujte hlavné požiadavky - urobte zoznam objektov/oblastí, ktoré si prajete monitorovať s relevantným rozlíšením a zvolte vybavenie, ktoré spĺňa tieto požiadavky.
 • Špecifikujte požiadavky na záznam - odporúča sa prezrieť si alebo vytlačiť zastavený obraz z vyhliadnutého DV rekordéra, aby ste sa uistili, že poskytuje dostatočnú úroveň detailov.
 • Použite technologické prostriedky na synchronizáciu času všetkých komponentov systému.
 • Prispôsobte úložnú kapacitu k požadovanej kvalite a archivačnej perióde, nikdy nie opačne.
 • Riadne udržujte všetky zariadenia.
Pred objednávkou a inštaláciou CCTV systému by mal užívateľ vedieť čo bude objektom monitorovania a úroveň presnosti tohto monitorovania. Napríklad, či systém bude poskytovať dostatočnú úroveň detailov na rozpoznanie tváre osôb prechádzajúcich cez vchod, alebo čítanie ŠPZ na autách, alebo či postačí iba registrovanie prítomnosti týchto objektov.

Pre zabezpečovanie evidencie pre súd nie sú stanovené žiadne pevne dané kritéria. Ak sudca odmietne materiál pre nedostatočnú kvalitu, stáva sa tento zbytočným. Preto je dobré overiť kvalitu obrazu z kamier schopnosťou rozoznať detaily v podobných podmienkach ako bude kamera prevádzkovaná.

Pri testovaní je treba brať na zreteľ, že živý obraz kamery má vyššiu kvalitu ako obraz zo záznamu. Veľmi dôležitým požiadavkom pre súd je časová synchronizácia všetkých záznamov.

Ďalšou vecou, ktorú nie je možné podceniť je kapacita archívov. Úložná kapacita by mala byť prispôsobená k požadovanej kvalite záznamov a perióde archivácie. Nakoniec je dobré pamätať, že kvalita video materiálu závisí aj od údržby systému. Medzi to patrí správne zaostrenie kamier, čisté objektívy a kryty a pod.
Moderný mestský kamerový systém je vybavený kamerami deň/noc, PTZ a megapixlovými kamerami. Medzi hlavné parametre patrí zorný uhol (závisí od objektívu), citlivosť v korelácii so schopnosťou pracovať pri nízkom osvetlení (závisí hlavne od snímača), rozlíšenie videa a snímková rýchlosť (počet obrázkov prenášaných za sekundu).

Pri kamerách PTZ je dobré poznamenať, že by tieto by mali pracovať s vysokou snímkovou rýchlosťou aby bola zabezpečená presná prevádzka. Operácie ako zoom alebo otočenie umožňujú získať zaujímavé detaily. Nevýhodou je, že pre efektívnu prevádzku PTZ kamery je potrebné ovládanie operátorom.
MPEG-4 IP Camera: ACTI CAM-5321 (Day/Night)
IP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)
Pevná CCTV kamera - ACTi K1115
Rýchlootočná PTZ kamera - ACTi K1215
Dobrou alternatívou je použitie megapixlovej kamery, ktorá aj keď nemá vo výbave optický zoom, umožňuje digitálne približovanie obrazu. To umožňuje prezerať detaily v živom aj zaznamenanom obraze. Nakoľko video údaje z megapixlovej kamery zaberajú omnoho väčšie miesto ako údaje zo štandardnej kamery, je snímková rýchlosť nižšia ako v typickom analógovom systéme. Ale potreba snímkovej rýchlosti 25fps je výnimočná aj v analógových systémoch a využíva sa iba zriedkakedy.
IP Camera 5.0 Mpix: IQ755 (Day/Night, PoE, 4.5-13 mm Lens)
Megapixlová kamera - IQeye 755 K1431
Moderné CCTV ovládacie softvéri umožňujú plnú konfiguráciu záznamov pre každú kameru individuálne. Údaje je možné zaznamenávať na niekoľko serverov, takže nie je potrebné prispôsobovať kvalitu k obmedzenej kapacite pevného disku - úložná kapacita je prakticky neobmedzená.
Software Package: NUUO SCB-IP+08
Software Package: ULTISYSTEM (4 channels)
Softvérový balík NUUO
Softvér ULTISYSTEM
ZÁZNAM
Po definovaní dostatočnej obrazovej kvality, je ďalším krokom voľba videa, ktoré bude zaznamenávané a riadne zaznamenávanie video údajov. Hlavné požiadavky na moderný archívny systém sú:
 • archívy/archívne zariadenia by mali byť fyzicky chránené pred prístupom neautorizovaných osôb,
 • systém by mal podporovať multi-úrovňové riadenie prístupu, založené na heslách (základné operácie, prístup k archívom, systémová konfigurácia),
 • systém by mal umožňovať nepretržitú prevádzku (zálohovanie napájania pomocou UPS),
 • úložná kapacita by mala odpovedať predpokladanej perióde archivácie.
Prístup k archívom musí byť striktne obmedzený na autorizované osoby. Všetky sedenia je treba zaznamenať do systémového denníka (logu). Tieto opatrenia však nesmú narušiť normálny chod systému.

Jedným z najdôležitejších požiadavkov je definovanie periódy, po ktorú sú údaje bezpečne uložené, tak že sú chránené pred vymazaním.
Moderné IP CCTV systémy sú spravované softvérom, ktorý umožňuje nakonfigurovať prístupové oprávnenia podľa požiadaviek administrátora. Administrátor môže obmedziť prístup jednotlivých užívateľov k samostatným kamerám, PTZ zariadeniam, video archívu a pod. Systém môže byť dostupný iba z jediného miesta, v rámci nastaveného časového okna.
Konfigurácia prístupových oprávnení v ULTISYSTEMe
EXPORT
Veľmi dôležitou vlastnosťou CCTV systému je možnosť exportu záznamov. Efektivitu systému je možné merať druhom (formátom) a objemom exportovaných údajov.
 • Operátor systému by mal poznať spôsob ako vyexportovať záznamy.
 • Operátor by mal poznať objem zaznamenaných údajov a čas potrebný na vyexportovanie daného súboru.
 • Systém by mal umožňovať rýchle exportovanie videa a screenshotov na externé dátové nosiče spolu s časovými značkami.
 • Popri exportovanom súbore by užívateľ mal obdržať aj softvér potrebný na prehrávanie exportovaného záznamu.
 • Proces exportovania materiálu by nemal mať dopad na prevádzku systému.
 • Exportované súbory by mali poskytovať rovnakú kvalitu ako originálne záznamy v archívoch.
Systém nebude používaný optimálne, ak operátor nemá dostatočné vedomosti o prehrávaní a exportovaní zaznamenaného materiálu. Monitorovacie stredisko by malo byť vybavené krátkym inštrukčným manuálom. Okrem toho by operátor mal vedieť odhadnúť čas potrebný na vyexportovanie súborov s rozličnou veľkosťou

Kompozícia exportovaného materiálu závisí od typu prešetrovania záznamov. Napríklad, v prípade krádeže v obchode, by malo byť dostatočné krátke video a niekoľko statických obrázkov. Viac závažne prípady väčšinou vyžadujú poskytnutie obsahu celého archívu.

Systém by preto mal podporovať export na rôzne dátové nosiče, od pamäte flash, po externé pevné disky. V niektorých prípadoch môže export trvať dlhší čas, preto by táto operácia nemala mať vplyv na prevádzku celého systému.

Je tiež vhodné spomenúť, že exportované údaje by mali poskytovať rovnakú kvalitu ako originálne záznamy v archíve. Dodatočná kompresia alebo konverzia do iného formátu by nemala poškodiť hodnotu dôkazu.
Čoraz populárnejšie IP CCTV systémy umožňujú export záznamov do štandardného .avi formátu. Export údajov sa vykonáva prostredníctvom bežného video kódekov, ktoré umožňujú prehrávanie exportovaného materiálu na ľubovoľnom počítači.
Export archívov v softvéri Netstation
PREHRÁVANIE
Konečne - požiadavky na funkcie prehrávania a ovládací softvér. Je možné rýchlo vyhľadať a prehrať nejaký vybraný materiál? Systém by mal mať následujúce funkcie:
 • Voliteľné prehrávacie rýchlosti, vrátane snímok-po-snímku, dopredu a dozadu;
 • Simultánne prehrávanie videa z niekoľkých kamier/kanálov;
 • Možnosť spätného prehrávania v plnom rozlíšení;
 • Možnosť vyhľadávania záznamu pomocou dátumu a času;
 • Možnosť zachytávania a tlačenia jednej video snímky;
 • Možnosť čítania času záznamu na každej jednotlivej snímke;
 • Možnosť priameho prehrávania materiálu exportovaného na externé médium.
Softvér na prehrávanie zaznamenaného materiálu musí umožňovať rýchle a efektívne vyhľadávanie zaujímavých momentov. Video musí obsahovať dodatočné informácie, medzi ktoré v prvom rade patrí časová značka. Exportované video údaje by mali byť priamo spustiteľné z externého média.
Skutočným testom funkcionality CCTV systému je využiteľnosť zaznamenaných údajov. Medzi štandardné prehrávacie funkcie patrí vyhľadávanie videa pomocou dátumu a času, simultánne prehrávanie niekoľkých kanálov, vyhľadávanie podľa udalostí (zvyčajne podľa detekcie pohybu), analýza snímok-po-snímke.
Archívy v softvéri Netstation
Krátka prehliadka základných požiadaviek na profesionálny kamerový monitorovací systém je dostupná na adrese http://www.homeoffice.gov.uk/