MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Inštalačné komponenty

Rozbočovače a odbočovače
Základnými parametrami týchto zariadení sú strata (útlm) a prispôsobenie (strata odrazom). V tejto časti si popíšeme stratové parametre.
  • As - väzbová strata - strata signálu medzi vstupom odbočného dielu alebo prepojovacej zdierky a jeho odbočným výstupom - strata odbočovača,
  • Ap - útlm presluchu - strata signálu medzi výstupmi - izolácie,
  • Ao - strata medzi odbočným výstupom a hlavným výstupom,
  • A - prechádzajúca strata - strata signálu medzi hlavným vstupom a výstupom.
V niektorých katalógoch môžeme náhodou stretnúť parameter nazývaný Directivity (D=Ao-A), hovoriaci koľko spätných signálov je zoslabených v porovnaní so signálom vychádzajúcim z pasívneho vstupu zariadenia.
Odbočný diel (alebo jednoducho odbočovač) je zariadenie s jedným vstupom, jedným hlavným výstupom a niekoľkými odbočnými výstupmi - typy s 2-4 výstupmi majú rovnaký odbočný útlm (v jednom zariadení) a sú dostupné v niekoľkých verziách s rôznymi úrovňami útlmu.
Multiodbočovače (4+ výstupy) môžu mať výstupy s rôznou odbočnou stratou. Na obrázku sú zachytené rozdiely medzi týmito základnými prvkami na zariadeniach Satel.
Impedančné prispôsobenie je tiež veľmi dôležitým parametrom, pretože zaručuje dodávanie maximálneho výkonu do prijímača a zabraňuje odrazom. Parameter definujúci prispôsobenie kvality sa nazýva strata neprispôsobením - "a" [dB].
Pre rozbočovače:
a>=14 dB for f = 5-40 MHz,
a.>=14 dB-1,5 dB/octave in 40-2150 MHz band, but not less than 10 dB,
Pre odbočovače
a>=10 dB.
Tieto hodnoty sú vyžadované pre súčasti používané v domácich sieťach a je možné ich dosiahnuť, keď sú všetky výstupy rozbočovača zakončené 75 ohm rezistanciou a - v prípade odbočovača - je použitý hlavný výstup a odbočné výstupy sú otvorené alebo skratované. Nakoľko je dobré uzavrieť nepoužívané výstupy odbočovačov, neprispôsobený útlm sa stáva omnoho vyšším a celkové sieťové parametre sú lepšie.
Analýza parametrov rozbočovača a odbočného dielu ukazuje prečo by zdierky odberateľa nemali byť pripojené k rozbočovačom. K takejto zdierke môže byť pripojený prijímač, ale tiež nemusí, a - prijímače nezaisťujú impedančné prispôsobenie v celom pásme - takáto zdierka nezaručuje vhodné prispôsobenie. U odbočných dielov impedančné prispôsobenie hlavného vstupu a výstupu prakticky nezávisí na záťažovej impedancii vo vetvách, a odrazy mimo odbočné výstupy neovplyvňujú ostatok siete.
Odbočovače majú jeden alebo viac odbočných výstupov - typy s 1, 2, 3 a 4 výstupy sú dostupné s rôznymi úrovňami odbočnej straty. Napr. Satel POS-02xx (kde xx znamená útlm v zvláštnej verzii) môže mať odbočnú stratu 8, 12, 16, 20 alebo 24 dB.
To umožňuje vyrovnávať úroveň signálu v každom bode. Na vstupe kaskády odbočných dielov je úroveň signálu najvyššia, takže prvý odbočný diel musí mať najväčší útlm. S každým ďalším krokom sa útlm znižuje, podobne ako úroveň signálu - aby bol zaistený maximálny rovnaký smer výstupných signálov vo vývodkách odberateľov.
Príklad kaskády odbočovačov
Odbočovače - kaskádové radenie. Väčšina sietí je nainštalovaná v bytových domoch a kvôli radovej štruktúre, musí byť pre pripojenie odbočných dielov použité priečne prepojenie. Všimnite si, že prechádzajúca strata sa môže veľmi zvýšiť, takže sa môžu vyskytnúť problémy s vyrovnávaním úrovne signálu u každého odberateľa.
To je dôvodom, prečo by nemalo byť pripojených viac ako 5-6 odbočovačov. Pokiaľ je potrebný väčší počet, jediným riešením je rozdeliť sieť na dve inžinierske siete používajúce odbočný diel. To umožňuje používať zosilňovače s nižšou výstupnou úrovňou a je ľahšie celú sieť navrhnúť. Viac>>
Príklad priečne vetvenej siete rozdelenej na inžinierske siete
Odbočovače - izolácia. Izolácia medzi vstupmi odbočovača (Ap) a Ao útlm (separácia) sú mimoriadne dôležitými parametrami vo všetkých prípadoch, kedy sieť poskytuje mnoho kanálov. Dôvodom sú rušenia vytvárané RF tunermi pripojených televízorov, video rekordérov atď.
Tieto tunery generujú signály na zmiešavanie kmitočtu, čo robí niektoré kanály (napr. tých 5 kanálov vyššie) extrémne náchylnými voči rušeniam. Skôr sa odporúčalo, aby boli tieto kanály zanechané nevyužívaniu (niekedy nazývané "zakázané"), avšak kvôli rôznym programom a nevyhnutnosti používať čo najviac možných kanálov sa v súčasnej dobe rovnako musí používať.
Pre oslabenie signálov, izolácia medzi akýmikoľvek dvoma prijímačmi by mala byť aspoň 50 dB. V situácií, kedy sú prijímače pripojené k jednému odbočnému dielu, izolácia závisí na odbočnom útlme a dĺžkach káblu medzi výstupmi odbočovača a zdierkami odberateľov.
Izolácia medzi prijímačmi
Odbočovače - izolácia medzi prijímačmi pripojenými k rôznym odbočovačom. Pre zaistenie vhodného S/N pomeru by izolácia medzi akýmikoľvek dvoma prijímačmi mala byť tiež aspoň 50 dB. V tomto prípade izolácia závisí na Ao, A, As útlme a dĺžkach káblu medzi výstupmi odbočovača a zdierkami odberateľa.
Grafická schéma zachytáva, že je izolácia aspoň 52 dB (4+30+4+4+6+4=52 dB) - v najhoršom prípade. Takže by mal byť prakticky problém s izoláciou vzatý do úvahy jedine v prípadoch pripájania prijímačov k rovnakému odbočnému dielu.
Typická separácia (Ao) je 30-40 dB, prechádzajúci útlm (A): 1-4 dB, odbočný útlm (As): 6-24 dB. Typická strata káblu medzi odbočným dielom a prijímačom je 4 dB.
Izolácia medzi prijímačmi
Multiodbočovače. Odbočné diely so 4 alebo viacerými odbočnými výstupmi majú na výstupoch často rôznou stratu. To umožňuje vyrovnávať rozdiely v stratách vo vývodkách inštalovaných v rôznych vzdialenostiach od zariadení. Obvykle sa používajú v obytných domoch, hoteloch atď., kde káble prechádzajú dlhými koridormi, a/alebo sú vývodky umiestnené na rôznych poschodiach.
Použitie odbočovačov s 8 výstupmi pre pripojenie vývodiek umiestnených na dvoch poschodiach