MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

HIKVISION

SADP aplikácia - nástroj na usporiadanie LAN CCTV systémov založených na zariadeniach Hikvision
SADP (Search Active Device Protocol) je bezplatný a jednoducho použiteľný nástroj pre vyhľadávanie Hikvision IP kamier a HIKVISION DVR/NVR v lokálnej sieti. Tento On-line nástroj na vyhľadávanie zariadení možno tiež použiť na úpravu sieťových parametrov zariadení Hikvision, vrátane zmeny hesiel či vyžiadanie predvoleného hesla (ak užívateľ stratil / zabudol heslo). To môže eliminovať problémy s duplicitnými IP adresami (často sa vyskytujúce po pripojení radu nových zariadení), dokonca v rovnakej sieťovej triede. Tento softvér je k dispozícii pre systém Microsoft Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 2008 - 32/64-bit, Windows XP, Windows 2003 - 32-bit.
1. Inštalácia
Softvér SADP je k dispozícii TU. Po prevzatí na HDD musí byť program nainštalovaný.
2. Vyhľadávanie aktívnych zariadení
Po spustení programu SADP automaticky prehľadáva lokálnu sieť v hľadaní novo pripojených zariadení, ktoré sa potom zobrazia v hlavnom okne. Zoznam novo pripojených zariadení sa aktualizuje každých 15 s, a zoznam odpojených zariadení sa aktualizuje každých 45 s. Užívateľ môže tiež ručne aktualizovať zoznam pripojených zariadení pomocou tlačidla Refresh. Hlavné okno zobrazuje základné informácie o sieťových parametrov zariadenia, ako sú: typ zariadenia, adresa IP, komunikačné porty, brány, maska, MAC adresy, atď. Doplňujúce informácie obsahujú verziu firmvéru zariadenia, názov a sériové číslo, stav aktivácie. Po stlačení Save as excel môžu byť všetky informácie zálohované do súboru .xls. Program umožňuje užívateľovi sa ľahko presunúť k prihlasovaciemu oknu zariadenia, jednoduchým poklepaním na zariadenie, ktoré automaticky presmeruje do okna cez webový prehliadač.
Pohľad na hlavné okno aplikácie SADP
3. Ukladanie základných informácií o dostupných zariadeniach.
Pomocou programu SADP môže používateľ exportovať súbor s príponou *.xls obsahujúcou všetky sieťové údaje dostupné v rámci tohto programu. Nevyhnutné kroky:
 • označte zariadenie (-y), ktorého parametre sa majú uložiť,
 • kliknite na tlačidlo Export v hlavnom okne,
 • zadajte názov súboru a zadajte, kde sa má uložiť súbor (cesta k súboru)
 • potvrdiť export súborov.
Zobrazenie okna "Exportovať" pre ukladanie sieťových parametrov dostupných zariadení.
3. Aktivácia zariadenia pomocou SADP.
Hikvision NVR s verziou firmvéru nad V3.3.0 a kamery s verziou firmvéru nad V5.3.0 pripojené k sieti prvýkrát sú detekované aplikáciou SADP ako "neaktívne". Je to spojené s dodatočnú ochranou predstavenou Hikvision pre ochranu prístupu neoprávneným osobám. Pre aktiváciu zariadenia musí používateľ nastaviť nové heslo pre účet "admin". To možno vykonať prostredníctvom webového prehliadača pri prvom prihlásení prostredníctvom aplikácie SADP, alebo priamo z NVR. Pre aktiváciu zariadenia pomocou SADP by mal užívateľ:
 • v SADP aplikácii zvoliť neaktívne zariadenia (alebo niekoľko neaktívnych zariadení, ktoré by mali byť súčasne aktivované rovnakým heslom),
 • zadať nové heslo a potvrdiť tlačidlom OK.
Pohľad na okno SADP s aktiváciou zariadení v označenej oblasti s červenou čiarou
Program automaticky zkontroluje a zobrazuje silu zadaného hesla. Silné heslo sa musí skladať z 8 až 16 znakov, medzi ktorými by mal byť najmenej tri z nasledujúcich typov: Číslice, malé písmená, veľké písmená, špeciálne znaky.
5. Export súboru GUID, nastavenie bezpečnostných otázok.
Po aktivácii NVR s novšou verziou firmvéru pomocou aplikácie SADP sa zobrazí okno "Export GUID/Set Security Question". Umožňuje používateľovi generovať a exportovať špeciálny súbor GUID alebo nastaviť bezpečnostné otázky pre NVR. Súbor alebo otázky sa môžu v budúcnosti použiť na obnovenie hesla správcu, ak je zabudnuté alebo stratené. Ak je tento krok vynechaný, môže byť prístupný v budúcnosti po prihlásení do NVR z konta správcu.
Pohľad na okno "Export GUID/Set Security Question" po aktivácii NVR (režim GUID)
Pohľad na okno "Export GUID/Set Security Question" po aktivácii NVR (režim Security Question)
6. Zapnutie služby Hik-Connect.
Požadované kroky:
 • vyberte zariadenie, v ktorom má byť služba povolená,
 • tick Povoliť možnosť Hik-Connect ,
 • vytvoriť alebo zmeniť Verifikačný kód
 • potvrďte zmeny pomocou tlačidla Confirm,
 • v hlavnom okne programu zadajte heslo administrátora a potvrďte zmeny.
Okno aktivácie/modifikácie hesla služby Hik-Connect
4. Modifikácia sieťových parametrov zariadenia.
Ak chcete zmeniť parametre siete z jedného zariadenia, užívateľ by mal:
 • Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré má byť zmenené, pokiaľ ide o sieťové parametre (zoznam dostupných parametrov sa zobrazí na pravej strane okna). V prípade výberu DHCP (funkcia DHCP musí byť podporovaná ako zariadením tak aj routrom) prípadné zmeny sú obmedzené na SDK port (v predvolenom nastavení: 8000) a HTTP port (predvolená hodnota je 80). Ostatné parametre siete (ako je IP adresa, maska, brána) sú priradené automaticky DHCP serverom. Podobne je adresovanie IPv6 možné, ak zariadenia podporujú túto funkciu;
 • bez DHCP funkcie užívateľ dokáže zmeniť všetky parametre manuálne (IP adresa, maska, brána a pod.)
 • pre potvrdenie zmien zadajte heslo zariadenia a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pohľad na okno SADP. Červená čiara označuje konfiguračné oblasti (možnosť DHCP je neaktívna)
Užívateľ môže tiež meniť parametre siete niekoľkých zariadení naraz. Ak chcete vykonať modifikáciu parametrov siete Batchom, používateľ by mal:
 • kliknúť na jedno zariadenie a ťahať myš cez tie ďalšie;
 • V pravej časti okna konfiguračného okna zadajte počiatočnú IP adresu (napríklad u troch zariadení a zadanú Start IP adresu 192.168.1.64 ďalšie adresy budú 192.168.1.65 and 192.168.1.66),
 • voliteľne, označte možnosť "Povoliť DHCP v Batchi" pre autoamtické pripadenie IP adresy, masky, brány,
 • pre potvrdenie zmien zadajte heslo zariadenia a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pohľad na okno SADP. Červený rámček označuje konfiguračné oblasti pre skupinu zariadení
8. Resetovanie hesla (obnovenie továrenských nastavení).
Metóda závisí od verzie firmvéru NVR alebo kamery. Ak po výbere zariadenia a kliknutí na Forgot Password okno vyzerá ako na obrázku 1a, vhodná metóda je popísaná v odseku I. V prípade okna ako na obrázku 1b je vhodný postup opísaný v odseku II.
1a - zobrazenie okna Obnoviť predvolené heslo v prípade zariadení so staršou verziou firmvéru
1b - zobrazenie okna "Reset Password" v prípade zariadení s novou verziou firmvéru
Postup I.
Pred začatím tohto postupu reštartujte zariadenie. Potom vyberte zariadenie na obnovenie hesla v hlavnom okne SADP (1) a potom na tlačidle Export (4). Zadajte miesto pre ukladanie exportovaných dát a odoslanie údajov technickému oddeleniu DIPOL. Počkajte, kým sa kód odomknutia nevráti späť. Kód sa musí vložiť do poľa Security Code (3) a potvrdiť tlačidlom Confirm. Tým sa obnoví predvolené heslo administrátora: 12345.
Pohľad na okno SADP
Postup II.
Ak po kliknutí na tlačidlo Forgot Password (2) okno vyzerá ako nižšie, môžu byť tri spôsoby obnovenia hesla správcu (5):
 • režim export/import špeciálneho kľúča (Export/Import Secret Key Mode),
 • pomocou súboru GUID (GUID Mode),
 • režim bezpečnostných otázok (Security Question Mode).
Okno pre obnovenie hesla s voliteľnými režimami
1. Resetovanie hesla exportom/importom kľúča, QR kód.
Vybrať Export/Import Secret Key Mode a Export alebo QR code (6) možnosť. V prípade možnosti Export bude potrebné zadať cestu pre uloženie súboru. Po výbere QR code sa kód vygeneruje v pravom hornom rohu (pozrite obrázok nižšie). Vyexportovaný súbor alebo obrázok QR kódu by mal byť zaslaný e-mailom technickému oddeleniu spoločnosti DIPOL. Spätný e-mail bude obsahovať súbor alebo špeciálny kód. V druhom prípade je vhodnou možnosťou vybrať Input Key (7) a vložiť kód. Prvý prípad vyžaduje možnosť Import File a označiť cestu k súboru (7). Po vykonaní predchádzajúcich krokov stačí zadat New Password a Confirm Password pre administrátorský účet a znovu potvrdiť všetky dáta pomocou tlačidla Confirm. Ak zariadenie, pre ktoré sa heslo obnovuje, je NVR, voľba možnosti Reset Network Cameras' Passwords (7) zmení heslo všetkých kamier, ktoré boli predtým pridané do NVR na nové.
Upozornenie!

+++Po exportovaní súboru musí byť prístroj ponechaný zapnutý, kým nedôjde k ukončeniu všetkých operácií. Pred obnovením hesla nie je povolené exportovať nový súbor. Ak nie je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, kód alebo odomykací súbor nebude fungovať.
Okno "Reset Password" pomocou režimu "Export/Import Secret Key Mode"
2. Resetovanie hesla v režime GUID.
Možnosť GUID na obnovenie hesla je k dispozícii v niektorých verziách firmvéru. Ak inštalátor alebo používateľ predtým exportoval takýto súbor, je potrebné vybrať GUID Mode a špecifikovať cestu k súboru. Po zadaní a potvrdení nového hesla a kliknutí na tlačidlo Confirm sa nové heslo nastaví v NVR. Zaškrtnutím políčka Reset Network Cameras' Passwords sa heslo pre všetky kamery, ktoré boli predtým pridané do DVR, zmení na nové.
Okno "Reset Password" v režime "GUID Mode"
3. Obnovenie hesla pomocou bezpečnostných otázok.
Režim bezpečnostných otázok ("Security Question Mode") je dostupný v niektorých verziách firmvéru. Ak inštalátor alebo používateľ už predtým nastavili bezpečnostné otázky a odpovede, musí vybrať Security Question Mode, zadať správne odpovede na otázky, zadať nové heslo a potvrdit ho. Po kliknutí na tlačidlo Confirm sa nové heslo nastaví v NVR. Začiarknutím políčka Reset Network Cameras' Passwords sa heslo pre všetky kamery, ktoré boli predtým pridané do DVR, zmení na nové.