MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Základné vedomosti

Základné vlastnosti vyžadované od CCTV systémov
Skratka CCTV sa skladá zo slov: Closed Circuit TeleVision (priemyslová televízia).Licencia pre monitorovacích technikov / pracovníkov.

V mnohých krajinách, napr. v Poľsku, vyžaduje výstavba video monitorovacích systémov štátne alebo obecné povolenie, a to vo forme licencie a/alebo koncesie.


Spôsob, akým získať licenciu alebo koncesiu, vyžadované dokumenty a tiež vzory licenčných preukazov sú (ako príklad) ukázané tu, avšak podľa poľských predpisov: Regul. MSWiA.


Odporúčame nasledujúci postup pri implementácii CCTV systémov:
 • Zistenie požiadaviek zmluvnej strany (zákazník);
 • Projektovanie systému;
 • Výber zariadení - pracovná porada;
 • Inštalácia a spustenie systému;
 • Inštalácia tabúl informujúcich o aktívnom CCTV systéme;
 • Doručenie systému zákazníkovi;
 • Údržba (udržovanie systému v prevádzke).
Zvlášť dôležitým a často zákazníkmi a inštalátormi prehliadaným prvkom CCTV systému je vizuálna informácia o pracujúcej monitorovacej inštalácii - jej odrazová funkcia môže byť pre zlepšenie bezpečnosti objektu zásadná. Príklady CCTV informačných tabúl si môžete prehliadnuť v článku: Monitorovanie Londýna

Nedostatok detailných pokynov vzťahujúcich sa k technickým parametrom monitorovacích inštalácií vedie k mnohým sporom, zvlášť pokiaľ porovnávame rôzne ponuky. Takže môže byť veľmi užitočné, aby boli špecifikované základne požiadavky, ktoré sú zakotvené v právnom predpise.
Technické parametre monitorovacej inštalácie určenej pre hromadné udalosti budú rovnako ukazovateľom pre zmluvné strany a inštalátorov mestského monitorovania. Zvlášť užitočné budú v prípade poskytovania materiálov pochádzajúcich zo záznamu napr. súdnemu dvoru.
Tu je (v poľštine) predpis v plnom znení:
Predpis Ministerstva vnútra (Poľsko), k 28. októbru 2004, týkajúci sa spôsobu zaznamenávania priebehu hromadných udalostí a minimálnym technickým parametrom udávaným pre zariadenia zaznamenávajúce video a audio (Dz. U. Nr 243, poz. 2438)

Funkčné požiadavky

Na jednej strane by spoločnosť, ktorá na seba preberá výstavbu inštalácie, mala odpoveď - v rámci jej vlastnej iniciatívy - na nasledujúce otázky predvídať. Na druhej strane ten, kto si objednáva tento systém by si mal byť istý, že zodpovedná firma neučiní žiadne kroky, pokiaľ nedostane tieto informácie:
12 otázok pre tých, ktorí plánujú výstavbu CCTV inštalácie - krátka prípadná štúdia o funkčných požiadavkách:
 • Aké druhy hrozieb majú byť monitorované?
 • Aké lokality majú byť monitorované?
 • Aký je účel monitorovania jednotlivých lokalít?
 • Aká je požadovaná úroveň automatizácie?
 • Aká reakcia systému by mala byť uplatnená v prípade narušenia jednotlivých lokalít?
 • Aký čas odozvy systému je potrebný?
 • Aké sú podmienky prostredia?
 • Aký je očakávaný spôsob riadenia systému?
 • Koľko simultánnych udalostí by malo byť systémom ovládaných?
 • Aký rozsah a stupeň bezpečnosti prenosu signálu je dostačujúci?
 • Ako by mala byť vykonaná inštruktáž členov bezpečnostnej služby?
 • Aká forma údržby systému by bola akceptovateľná a kto by bol za ňu zodpovedný?
Vyššie uvedené otázky boli vypracované spoliehajúc sa na podstatné funkčné požiadavky obsiahnuté v norme: CCTV monitorovacie systémy v aplikáciách spojených s bezpečnosťou - EN 50132-7 (ich širší popis - v poľštine
Norma EN 50132-7 opisuje procesy projektovania, budovania a uvedenia do prevádzky CCTV inštalácie. Pokyny uvedené v tomto druhu dokumentu sú natoľko dôležité, že je skôr nemožné vybudovať kvalitnú inštaláciu bez dodržania týchto pravidiel. Každý inštalátor a každý, kto objednáva tento systém, by mal preštudovať štandardy krajiny, v ktorej má byť inštalácia vybudovaná.
Otázky týkajúce sa základných problémov
Lokálne alebo globálne? Použitie techník digitálneho spracovania signálu umožňuje Internetový prenos - bez akéhokoľvek obmedzenia jeho rozsahu. Nič menej je potrebné si - už vo fáze navrhovania projektu - rezervovať konkrétny telekomunikačný kanál a jeho parametre (napríklad: šírku pásma, pevnú IP adresu). Je dôležité sa rozhodnúť, v ktorom úseku má byť video signál digitalizovaný: v kamere (napr. web kamera), vo video web serveri/serveroch, alebo v nahrávacích zariadeniach (DVR karty, samotné DVR). Digitálny prenos video signálu prináša do oblasti vzdialeného monitorovania miest a objektov nové príležitosti.
Farebný alebo čiernobiely? Digitálne spracovanie signálu a nahrávacie systémy umožňujú v jednej inštalácii použitie ako čiernobiele, farebné, tak aj Denné a Nočné kamery (prepínajúce sa pri nízkom svetle z farebného režimu na čiernobiely). Naposledy zmienené zariadenia sú najpopulárnejšie - poskytujú farebné obrazy počas dňa a čiernobiele v noci, často s použitím dodatočných infračervených iluminátorov.
Farebné systémy umožňujú lepšie sledovanie detailov a schopnosť identifikácie, teda sú používané pre monitorovanie davov ľudí, zákazníkov v supermarketoch atď. Tieto kamery sú však menej citlivejšie ako čiernobiele zariadenia, takže obecne vyžadujú lepšie osvetlenie. Spektrálna citlivosť čiernobielych kamier zahŕňa infračervené pásmo, umožňujúce diskrétne pozorovanie v priebehu noci (s použitím IR iluminátorov). Výhody oboch typov kamier sú skombinované vo vyššie zmienených denných/nočných kamerách.
Akú kvalitu videa? Kvalita videa závisí na použitých kamerách, parametroch prenosového vedenia, metódach spracovania signálu (hlavne kompresie), rovnako tak ako na nahrávacích parametroch a vizuálnych metódach.
Použitie jedného prvku/jednotky s horšími parametrami znižuje schopnosť alebo kvalitu celého systému. Štandardné rozlíšenie kamier: monochromatické - 460 riadkov, farebné - 380 riadkov, je nevyhnutnou súčasťou monitorovacích systémov. Avšak v prípadoch, kedy je vyžadovaná identifikácia osôb alebo poznávacích značiek automobilov atď., mali by sme vziať do úvahy kamery s vysokou rozlišovacou schopnosťou - 630 a 500 riadkov podľa potreby.
Vo vzdialených počítačových sieťach je potrebné si dávať pozor na neodmysliteľné deformácie video signálu súvisiaceho s káblovým prenosom. Pokiaľ použijeme kvalitný medený kábel, nemal by sa s kvalitou signálu vyskytnúť prakticky žiadny problém, a to až do vzdialenosti 300-400 m. Na väčšie vzdialenosti by sme mali zvážiť použitie video zosilňovačov. Pre prenos analógového signálu a dlhšej vzdialenosti - cez 1000m
Rovnako tak dôležitý je výber metódy záznamu a rekordér. Digitálny záznam na HDD umožňuje udržať rovnako dobrú kvalitu zaznamenaného materiálu, bez ohľadu na to ako často je prehrávaný. Typy a kvalita komprimácie však silno ovplyvňuje kvalitu obrazu.
A nakoniec, vplyv monitorov na kvalitu obrazu: monitor by mal mať prinajmenšom rovnaké rozlíšenie ako najlepšia použitá kamera.
Kvalita obrazu a jej testovanie je detailne popísané v nasledujúcom článku (iba v poľskej verzii, avšak zaujímavý súbor obrázkov): Skúšky kvality obrazu v CCTV systémoch.
Diaľkovo riadený alebo fixný? Schopnosť sledovania vybraných detailov videa môže byť veľmi dôležitou vlastnosťou niektorých CCTV systémov. Nevyhnutnosť ovládania objektívu (zoom, ohnisko, clona) a poháňacích zariadení meniacich pozíciu kamery (pan/tilt mechanizmus) vyžaduje výber odpovedajúcich PTZ zariadení a riadiaceho systému.
V priebehu projektovania systému by sme mali mať na pamäti, že inštalácia ďalšej fixnej kamery môže byť omnoho lacnejšie a spoľahlivejšie riešenie ako implementácia pohyblivých, diaľkovo riadených jednotiek (možné zlyhanie mechanických časti a omnoho vyššia cena PTZ zariadení).
Odolnosť voči poškodeniu. Niektoré systémy sú obzvlášť vystavené možným škodám, teda je dôležité zvážiť použitie špeciálnych zariadení, napríklad: kamier s polykarbónovými krytmi alebo kopulami (terminály, záchytky). Vyplatí sa tiež nainštalovať maskované kamery, skryté napr. v hodinách. Pre zvýšenie počtu viditeľných kamier je dobré rozmiestniť atrapy / makety. Nevyhnutné je tiež zabezpečenie káblovej inštalácie, ktorá by mala byť chránená pred prerezaním. Ďalšou dôležitou vecou je to, že by systém mal byť odolný voči oslepeniu priamym silným svetlom, namiereným na kameru.